www.TANITOUR.com analysis

Oct 17 2020

Title

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Keywords

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH, TOURISM CORPORATION - COMMERCIAL Tay Ninh, tanitour, du lich tay ninh

Description

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH, TOURISM CORPORATION - COMMERCIAL Tay Ninh, tanitour, du lich tay ninh

Header

{'Date': 'Sat, 17 Oct 2020 20:54:29 GMT', 'Server': 'Apache/2', 'X-Powered-By': 'PHP/5.3.29', 'Set-Cookie': 'PHPSESSID=aa7sqq0vvk3ha3jghiikthpgq0; path=/', 'Expires': 'Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT', 'Cache-Control': 'no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0', 'Pragma': 'no-cache', 'Vary': 'Accept-Encoding,User-Agent', 'Content-Encoding': 'gzip', 'Content-Length': '7489', 'Keep-Alive': 'timeout=1, max=100', 'Connection': 'Keep-Alive', 'Content-Type': 'text/html'}

Suffix ,Language

com.vn vi

DNS

MX:MX preference = 100 mail exchanger = mta06.sungroup.com.vn.,MX preference = 80 mail exchanger = mta03.sungroup.com.vn.,MX preference = 50 mail exchanger = mta02.sungroup.com.vn.,MX preference = 80 mail exchanger = mx01.sungroup.com.vn.,MX preference = 80 mail exchanger = mta04.sungroup.com.vn.,MX preference = 100 mail exchanger = mta05.sungroup.com.vn.,MX preference = 80 mail exchanger = mta01.sungroup.com.vn.
NS:ns-bak.matbao.com.,ns1.matbao.vn.,ns2.matbao.vn.
A:116.193.69.138

Whois

Ads analysis

Website Content

 


				CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH    																									NGÔN NGỮ		Vietnamese		English				Tin Tức - Sự Kiện				Tour - Tuyến						  							Kinh doanh				Tuyển dụng				Trang chủ				Giới thiệu							  									Quan hệ cổ đông								Liên hệ				  	 	 	          	    	 						  	 	 	          	    												NGÔN NGỮ					Vietnamese					English													 			  		 																			Tin tức mới																																																	 Ngày 12/10/2020: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền 																																																																							 Ngày 11/09/2020: Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT/TTT, ngày 11/09/2020 về việc phê duyệt gia hạn thời gian cho vay đối với Công ty TNHH Bất Động Sản Mặt Trời Thủ Đô 																																																																							 Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên (Đã được soát xét) 																																																																							 Ngày 11/08/2020: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt gia hạn thời hạn cho vay 																																																																							 Ngày 29/07/2020: CBTT Báo cáo tài chính quý 2/2020 																																																																							 Ngày 23/07/2020: Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng đầu năm 2020 																																																																							 Ngày 01/07/2020:Thông báo Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán 																																																																							 Ngày 30/06/2020: Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 29/06/2020 																																																																							 Ngày 24/06/2020: Thông báo thay đổi nhân sự 																																																																							 Ngày 24/06/2020: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 																																																																							 Ngày 09/07/2019: Giấy xác nhận về việc Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 																																																																							 Ngày 05/07/2019: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 																																																																							 Ngày 29/06/2019: Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán 																																																																							 26/06/2019: Thông báo thay đổi nhân sự 																																																																							 Ngày 27/06/2019: Bản cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 																																																																							 Ngày 26/06/2019: Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 																																																																							 Ngày 22/06/2019: Cập nhật thay đổi bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 																																																																							 Ngày 13/06/2019: Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 																																																																							 Ngày 17/05/2019: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 																																																																							 Ngày 26/04/2019: Công văn số 13/ĐKKD, ngày 10/04/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 																																																																							 Ngày 25/04/2019: Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 và Báo cáo giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 																																																																							 Ngày 18/04/2019: Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh 																																																																							 Ngày 05/04/2019: Công văn số 02/2019/TTT, ngày 05/04/2019 về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 																																																																							 Ngày 29/03/2019: Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019 																																																																							 Ngày 31/01/2019: Quyết định số 01/2019/QĐ-CTHĐQT, ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt giao dịch cho vay vốn 																																																																							 Ngày 25/01/2019: Công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2018 và Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty năm 2018 																																																																							 Ngày 22/01/2019: CBTT Báo cáo tài chính Quý 4 và giải trình báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 																																																																							 Ngày 18/01/2019: Công văn số 40/UBCK-GSĐC, ngày 03/01/2019 về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của TTT 																																																																							 Ngày 16/01/2019: Thông báo thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin 																																																																							 Ngày 14/01/2019: Công bố thông tin bất thường về việc Thay đổi người ủy quyền CBTT 																																																																							 Ngày 26/12/2018: Văn bản số 269/DLTM, ngày 26/12/2018 về việc xin gia hạn thời gian Công bố thông tin Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2019 																																																																							 Ngày 19/11/2018: THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỤC VỤ HỘI XUÂN NÚI BÀ ĐEN NĂM 2019 																																																																							 Ngày 29/10/2018: Công bố thông tin Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 																																																																							 Ngày 23/10/2018: Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 																																																																							 Ngày 28/09/2018: Công bố thông tin 24h, Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 																																																																							 Ngày 24/04/2017: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017 																																																																							 Ngày 14/04/2017: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 																																																																							 Công bố thông tin ngày 25/01/2016 																																																																							 Công bố thông tin ngày 06/04/2015 																																																																							 Công bố thông tin ngày 09/02/2015 																																																																							 Công bố thông tin ngày 31/03/2015 																																																																							 Công bố thông tin ngày 30/01/2015 																																																					 											             					Giới thiệu																								Lịch sử hình thành													Lĩnh vực hoạt động													Cơ cấu tổ chức													Ban lãnh đạo Công ty																	      											Quan hệ cổ đông															Quan hệ cổ đông																				Liên kết web															Công ty CP Cáp treo núi Bà Tây Ninh																														      											Thông tin liên hệ											CÔNG TY CP DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Email:  Đang online: 36 Thống kê truy cập: 256023